Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mostostal Płock

Na skróty


Korekta raportu za IV kwartał 2008 r.
dodano: 12-03-2009


Zarząd Mostostal Płock S.A. w dniu dzisiejszym przekazał do publicznej wiadomości korektę raportu za IV kwartał 2008 r.

Korekta raportu spowodowana jest zmianą sposobu prezentacji w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki Mostostal Płock S.A. danych Spółki Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o., współzależnej od Spółki Mostostal Płock S.A., wycenianej metodą praw własności.

Spółka Centromost wydzieliła z umowy zasadniczej o świadczenie usług budowlanych instrumenty pochodne i ujęła je jako instrumenty pochodne wbudowane. Mostostal Płock S.A. kierując się zasadą ostrożnej wyceny uwzględniła w swoim sprawozdaniu rocznym wynik jednostki współzależnej, skorygowany o wycenę wspomnianych instrumentów.
Powyższe zmiany miały wpływ na zysk netto i aktywa Spółki za okres objęty raportem.

Zmiany w raporcie dotyczą poniższych pozycji:

" Wybrane dane finansowe":
Poz. IV - Zysk netto
w PLN było 17 788 w EUR było 5 036
jest 14 021 jest 3 970
Poz. IX – Aktywa razem
w PLN było 97 860 w EUR było 23 454
jest 94 093 jest 22 551
Poz. XIII - Kapitał własny
w PLN było 60 730 w EUR było 14 555
jest 56 963 jest 13 652
Poz. XVI – Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
w PLN było 8,89 w EUR było 2,52
jest 7,01 jest 1,98
Poz. XVII – Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
w PLN było 30,37 w EUR było 7,28
jest 28,48 jest 6,83

" Bilans":
Aktywa
Poz. I - Aktywa trwałe
Było 27 307
Jest 23 540
Poz. I.3 – Inwestycje długoterminowe
Poz. I.3.1 – Długoterminowe aktywa finansowe
Było 9 337
Jest 5 570
Poz. I.3.1a – w jednostkach powiązanych, w tym udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
Było 4 631
Jest 864
Poz. - Aktywa razem
Było 97 860
Jest 94 093
Pasywa
Poz. I – Kapitał własny
Było 60 730
Jest 56 963
Poz. I.5. – Zysk(strata) netto
Było 17 788
Jest 14 021
Poz. – Pasywa razem
Było 97 860
Jest 94 093
Poz. Wartość księgowa
Było 60 730
Jest 56 963
Poz. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł)
Było 30,37
Jest 28,48

"Rachunek zysków i strat":
Poz. XIV – Udział w zyskach(stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
IV kwartał 2008 było -692 rok 2008 było 420
Jest -4 459 jest -3 347
Poz. XV – Zysk (strata) netto
IV kwartał 2008 było 3 644 rok 2008 było 17 788
Jest - 123 jest 14 021
Poz. – Zysk(strata) netto (zanualizowany)
rok 2008 było 17 788
jest 14 021
Poz. – Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
rok 2008 było 8,89
jest 7,01

" Zestawienie zmian w kapitale własnym"
Poz. I.6. – Wynik netto
IV kwartał 2008 było 17 788 rok 2008 było 17 788
Jest 14 021 jest 14 021
Poz. I.6.b. – Wynik spółki wycenianej metodą praw własności
IV kwartał 2008 było -692 rok 2008 było 420
Jest -4 459 jest -3 347
Poz. II – Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
IV kwartał 2008 było 60 730 rok 2008 było 60 730
Jest 56 963 jest 56 963
Poz. III – Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
IV kwartał 2008 było 52 730 rok 2008 było 52 730
Jest 49 963 jest 49 963

" Rachunek przepływów pieniężnych"
Poz. A. - Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
A.I. – Zysk (strata) netto
IV kwartał 2008 było 3 644 rok 2008 było 17 788
Jest -123 jest 14 021
Poz. A.II. – Korekty razem
IV kwartał 2008 było 7 142 rok 2008 było -6 383
Jest 10 909 jest -2 616
Poz. A.II.1. – Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
IV kwartał 2008 było 692 rok 2008 było -420
Jest 4 459 jest 3 347

Uległ zmianie pkt 15 komentarza do raportu.

do góry
© Mostostal Płock S.A.
ul. Targowa 12, 09-400 Płock
www.mostostal-plock.pl
tel. centrala: +48 24 367 11 11,
tel. sekretariat: +48 24 367 11 24
fax +48 24 367 12 50, 367 12 75
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000053336,
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi 20 000 000 zł.
NIP: 774-000-62-10, Regon: 610040361
projekt i wykonanie:  Agencja Interaktywna Positive Power