Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mostostal Płock

Pytania i odpowiedzi

W związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki Mostostal Płock SA w dniu 7 listopada 2018r dot. podjęcia decyzji w sprawie dalszego istnienia Spółki po wykazaniu strat finansowych w latach 2016, 2017 i 2018, jako akcjonariusz spółki Mostostal Płock SA, zwracam się o przekazanie w trybie art. 428 ksh wyjaśnień dotyczących spraw dotyczących Spółki Mostostal Płock SA. w zakresie podanym poniżej.1. Zwracam się o przekazanie ostatniej opinii audytora zewnętrznego odnośnie oceny sytuacji finansowej spółki Mostostal Płock SA aktualnej na dzień odbycia NWZA Spółki Mostostal Płock SA.2. Zwracam się o przekazanie ostatniej opinii Zarządu odnośnie oceny sytuacji finansowej spółki Mostostal Płock SA aktualnej na dzień odbycia NWZA Spółki Mostostal Płock SA.3. Zwracam się o przekazanie ostatniej opinii Komitetu Audytu odnośnie oceny sytuacji finansowej spółki Mostostal Płock SA aktualnej na dzień odbycia NWZA Spółki Mostostal Płock SA4. Zwracam się podanie poszczególnych wartości umów, podanie kosztów oraz planowanych i osiągniętych marż dla wszystkich umów od października 2015r do sierpnia 2018r o wartości powyżej 1 mln zł.5. W szczególności zwracam się o podanie poszczególnych wartości umów, podanie kosztów oraz planowanych i osiągniętych marż dla wszystkich umów z podmiotami powiązanymi z większościowym właścicielem (ACCIONA/Mostostal Warszawa SA) oraz spółek powiązanych z członkami Rady Nadzorczej Mostostal Płock SA od października 2015r do sierpnia 2018r dotyczących umów o wartości powyżej 10 tys. zł.6. W związku z informacjami podawanymi w sprawozdaniach finansowych przez Mostostal Płock SA i Mostostal Warszawa SA dot. udziału w kontrakcie z PERN o wartości 142,95 mln zł netto z zwracam się o przedstawienie szczegółowego kosztorysu i zakresu robót dla kontraktu z PERN SA w podziale na zakres dot. Mostostal Płock SA oraz Mostostal Warszawa SA.7. W związku z trudną sytuacją finansową i stratami finansowymi ponoszonymi od 2016 r zwracam się o przekazanie informacji ile odbyło się posiedzeń Rady Nadzorczej w poszczególnych latach 2016, 2017 i 2018, w tym posiedzeń Rady Nadzorczej dotyczyło kwestii poprawy wyników finansowych spółki i ograniczenia strat finansowych.8. W związku z trudną sytuacją finansową i stratami finansowymi ponoszonymi od 2016r zwracam się o przekazanie informacji jakie działania ograniczające koszty podjął Zarząd spółki Mostostal Płock w poszczególnych latach 2016, 2017 i 2018 dla poprawy wyników finansowych spółki i ograniczenia strat finansowych.9. Zwracam się podanie informacji jakie działania podjął Komitet Audytu dla poprawy wyników finansowych spółki i ograniczenia strat finansowych w latach 2017-2018.10. Zwracam się o wyjaśnienie w zakresie przeprowadzonego zakupu i sprzedaży w 2014r 300 tys. szt. akcji REMAK SA tj. kiedy i od jakich podmiotów zostały akcje kupione, za jaką sumę oraz jakiej firmie zostały akcje sprzedane i za jaką sumę. Zwracam się także o podanie kto dokonał wyceny do celów zakupu oraz dla celów sprzedaży akcji spółki REMAK SA w 2014r.11. Zwracam się podanie szczegółowych informacji jakie działania podjął Zarząd Spółki oraz Komitet Audytu dla wyegzekwowania należności m.in. za prace wykonane dla Mostostalu Kraków oraz KT Kitetics Technology czy też jakie działania Komitet Audytu podjął w sprawie dochodzenia strat dot. sprzedaży akcji REMAK SA w 2014r.12. Zwracam się o szczegółowe informacje dotyczące znacznego wzrostu w 1 półroczu 2018r zobowiązań na podatki, cła, ubezpieczenia społeczne z ok 3 mln zł na ok 10,2 mln zł. Zwracam się o informacje jakich umów dotyczą te zobowiązania.13. Zwracam się o informacje wobec jakich podmiotów zmniejszyły się należności w 1 półroczu 2018 r (zmniejszenie z 21 ,8 do 10,3 mln zł). Czy dotyczy to także jednostek powiązanych z podmiotami powiązanymi z większościowym właścicielem (ACCIONA/Mostostal Warszawa SA)?14. Zwracam się o podanie szczegółowego zestawienia środków trwałych umorzonych w 2017r (środki trwałe zmniejszyły się z 39 do 9 mln zł) wraz z informacjami czego dotyczą, kiedy i od kogo zostały zakupione oraz czy, kiedy i komu zostały sprzedane i za jaką sumę.15. Zwracam się o wyjaśnienie dlaczego spółka podpisała w 2016 r umowę na wykonanie prac w 2016r i 2017r dla elektrowni w Opolu ze spółkami powiązanymi z Mostostalem Warszawa a nie z Mostostalem Warszawa? Jakie marże Mostostal Płock przyjął dla tej umowy oraz ile wyniosły zyski z podpisanej umowy dla Mostostal Płock.16. Zwracam się o informację kto z Rady nadzorczej jest odpowiedzialny za podniesienia wynagrodzenia Zarządowi Spółki w 2017 r 0 70% (w odniesieniu do 2016r) pomimo bardzo złych wyników finansowych Spółki w 2017r.17. Zwracam się podanie informacji które osoby z Rady Nadzorczej są odpowiedzialne za ewentualne straty (ok 42 tys. zł) spowodowane zwolnieniem prezesa Zarządu Spółki Mostostal Płock SA w październiku 2015r w przypadku, gdyby spółka przegrałaby sprawę z poprzednim Prezesem Zarządu. Czy spółka będzie dochodziła roszczeń od odpowiedzialnych za ewentualne straty?

Pytanie 1.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. został przez Spółkę podany do publicznej wiadomości w dniu 22 września 2018 r. Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej Spółki –www.mostostal-plock.com.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie” (dalej: Strona Internetowa”).
Pytanie 2.
Raport kwartalny Spółki obejmujący okres od dnia 01 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. został przez Spółkę podany do publicznej wiadomości w dniu 26 października 2018 r. Dokument ten dostępny jest na Stronie Internetowej.
Pytanie 3.
Wnioski wynikające z rekomendacji lub opinii Komitetu Audytu zostają uwzględnione w rocznych sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej Spółki, które to sprawozdania dostępne są na Stronie Internetowej.
Pytania 4 – 6
Wszelkie informacje dotyczące istotnych dla Spółki umów handlowych podawane są przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących. Informacje niezawarte w takich raportach stanowią przedmiot tajemnicy handlowej Spółki, której ujawnienie mogłoby wyrządzić Spółce szkodę, zatem zgodnie z art. 428 §2 k.s.h. Spółka obowiązana jest odmówić odpowiedzi na te pytania.
Pytanie 7.
Spółka nie dostrzega związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza. Niemniej Spółka informuje, że informacje dotyczące posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki w latach 2016 i 2017 r. zostały zawarte odpowiednio w sprawozdaniach Rady Nadzorczej za rok 2016 i 2017, które to sprawozdania dostępne są na Stronie Internetowej. Informacje dotyczące posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. zostaną szczegółowo podane w sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok 2018.
Pytanie 8.
Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za lata 2016 i 2017 oraz za I półrocze 2018 zostały przez Spółkę podane do publicznej wiadomości wraz ze sprawozdaniami finansowymi Spółki za powyższe okresy i są one dostępne na Stronie Internetowej. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za rok 2018 zostanie przez Spółkę sporządzone i podane do publicznej wiadomości wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2018.
Pytanie 9.
Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, jak również ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Komitet Audytu, jako komitet doradczy Rady Nadzorczej, nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek działań sprawczych mających na celu ograniczenie strat lub poprawę wyników finansowych Spółki.
Pytanie 10.
Spółka nie dostrzega związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza. Ponadto, wszelkie informacje dotyczące istotnych dla Spółki umów handlowych podawane są przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących. Informacje niezawarte w takich raportach stanowią przedmiot tajemnicy handlowej Spółki, której ujawnienie mogłoby wyrządzić Spółce szkodę, zatem zgodnie z art. 428 §2 k.s.h. Spółka obowiązana jest odmówić odpowiedzi na to pytanie.
Pytanie 11.
Spółka nie dostrzega związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza. Ponadto, wszelkie informacje dotyczące istotnych dla Spółki umów handlowych, jak również istotnych dla Spółki postępowań sądowych podawane są przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i okresowych. Informacje niezawarte w takich raportach stanowią przedmiot tajemnicy handlowej lub organizacyjnej Spółki, której ujawnienie mogłoby wyrządzić Spółce szkodę, zatem zgodnie z art. 428 §2 k.s.h. Spółka obowiązana jest odmówić odpowiedzi na to pytanie.
Pytanie 12.
Spółka nie dostrzega związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia a pytaniem Akcjonariusza, zatem nie jest obowiązana udzielać Akcjonariuszowi szczegółowych informacji w tym zakresie.
Pytanie 13.
Spółka nie dostrzega związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza. Ponadto, informacje te stanowią przedmiot tajemnicy handlowej Spółki, której ujawnienie mogłoby wyrządzić Spółce lub spółkom z nią powiązanym szkodę, zatem zgodnie z art. 428 §2 k.s.h. Spółka obowiązana jest odmówić odpowiedzi na to pytanie.
Pytanie 14.
Spółka nie dostrzega związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza, zatem nie jest obowiązana udzielać Akcjonariuszowi szczegółowych informacji w tym zakresie.

Pytanie 15.
Spółka dokonała zawarcia umowy na wykonanie prac dla elektrowni w Opolu z podmiotami, z którymi warunki współpracy były dla Spółki najbardziej korzystne. Spółka nie dostrzega jednak związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza, a ponadto pozostałe informacje stanowią przedmiot tajemnicy handlowej Spółki, której ujawnienie mogłoby wyrządzić Spółce szkodę, dlatego też zgodnie z art. 428 §2 k.s.h. Spółka obowiązana jest odmówić odpowiedzi na to pytanie w pozostałym zakresie.
Pytanie 16.
Zgodnie ze Statutem Spółki, wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Spółki ustala będąca organem kolegialnym Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały. Spółka nie dostrzega jednak związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza.
Pytanie 17.
Spółka nie dostrzega związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza, zatem odmawia odpowiedzi na pytanie.


Czy Spółka zamierza wypłacić dywidendę? W jakiej wysokości

Zarząd Spółki rekomenduje do Rady Nadzorczej przeznaczenie zysku za 2010 rok na kapitał rezerwowy Spółki.

Czy w spółce lub jej otoczeniu wydarzyło się cokolwiek co uzasadniałoby tak duże spadki kursu w ostatnim czasie?

Mostostal Płock S.A. jest aktualnie w dość trudnej sytuacji jeśli chodzi o zlecenia prac. Wynika to z ogólnej sytuacji rynkowej a także z faktu zastoju inwestycyjnego w tradycyjnych obszarach naszej działalności.
Jak będzie dalej - trudno wyrokować. Robimy wszystko aby przetrwać ten niekorzystny okres.
Sytuacja produkcyjna w naszym podmiocie zależnym – Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o.- jest także bardzo trudna. Ujemny wynik finansowy Stoczni w poważny sposób wpływa na osłabienie naszego wyniku. Podejmujemy próby ratowania sytuacji. Rozważamy także sprzedaż naszych udziałów w tym podmiocie.


Jak wygląda portfel zmówień spółki na rok bieżący jak i przyszły rok? Czym był spowodowany w I półroczu tego roku nagły wzrost zadłużenia spółki połączony z dramatycznym spadkiem gotówki w kasie z 22 mln do 4 mln zł? Dodatkowo według raportu pieniądze te nie zostały przeznaczone na działalność inwestycyjną. Czy spółka nadal obstaje przy znaczącym spadku przychodów w tym roku i jak wyglądają prognozy zarządy w tym kierunku na przyszły rok?

Spółka odnotuje w roku bieżącym spadek przychodów.
Prowadzone są intensywne działania celem zapełnienia portfela zleceń.
Spadek środków pieniężnych w stosunku do środków w analogicznym okresie roku poprzedniego wynika z przejściowego ich zaangażowania w pozostałe aktywa obrotowe. Wzrosła wartość krótkoterminowych należności wynikająca z kontraktowych terminów fakturowania oraz wartość krotkoterminowych rozliczeń międzyokresowych, które w głównej mierze dotyczą niezakończonych i jeszcze niezafakturowanych kontraktów długoterminowych.
Wzrost zadłużenia Spółki w I półroczu w stosunku do zadłużenia w analogicznym okresie roku poprzedniego dotyczy głównie krótkookresowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz wzrostu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Prognoz Spółka nie publikuje.Czy w związku z publikacja wyników została podjęta już jakaś decyzja odnośnie rekomendacji do wypłaty dywidendy?

Zgodnie z Raportem rocznym opublikowanym w dniu 8 marca br. (dostępnym na stronie internetowej Spółki www.mostostal-plock.com.pl ) Zarząd Mostostal Płock S.A. zaproponował podzielenie zysku za rok 2009 w następujący sposób:
- na dywidendę 6 000 tys. zł
- na kapitał rezerwowy 14 506 tys. zł

Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. nie podjęła jeszcze decyzji odnośnie
rekomendacji wypłaty dywidendy.Jaką dywidendę spółka wypłacała w zeszłym roku? Czy w tym roku będzie dywidenda? Czy firma opublikuje prognozy na ten rok? Czy firma publikowała prognozy na 2009 rok i jakie ma wyniki po trzechkwartałach? Jaka była cena emisyjna w ostatniej emisji akcji?

W 2009 roku Spółka wypłaciła dywidendę za 2008 rok w wysokości 4,25 zł brutto na jedna akcję.
O dywidendzie za 2009 rok zdecyduje ZWZ.
Spółka nie publikowała progozy na 2009 rok i na dzień dzisiejszy nie opublikowała prognozy na rok 2010 a wyniki po trzech kwartałach 2009 są dostępne na stronie internetowej Spółki www.mostostal-plock.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie/ raporty okresowe.
Cena emisyjna publicznej emisji akcji w 1998 roku wynosiła 18 zł za akcję.Czy firma planuje wypłatę dywidendy z zysku za 2009 rok, a jeśli tak to jaka będzie propozycja Zarządu co do jej wysokości?

Zgodnie z Raportem rocznym opublikowanym w dniu 8 marca br. (dostępnym na stronie internetowej Spółki www.mostostal-plock.com.pl ) Zarząd Mostostal Płock S.A. zaproponował podzielenie zysku za rok 2009 w następujący sposób:
- na dywidendę 6 000 tys. zł
- na kapitał rezerwowy 14 506 tys. zł
do góry
© Mostostal Płock S.A.
ul. Targowa 12, 09-400 Płock
www.mostostal-plock.pl
tel. centrala: +48 24 367 11 11,
tel. sekretariat: +48 24 367 11 24
fax +48 24 367 12 50, 367 12 75
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000053336,
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi 20 000 000 zł.
NIP: 774-000-62-10, Regon: 610040361
projekt i wykonanie:  Agencja Interaktywna Positive Power